1. ÚVOD
1.1 Účel dokumentácie: Táto dokumentácia na ochranu osobných údajov je určená na zabezpečenie dodržiavania pravidiel a predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a príslušných slovenských právnych predpisov. Cieľom tejto dokumentácie je zabezpečiť správne zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov v našej organizácii.

1.2 Právny základ: Táto dokumentácia je založená na platných právnych predpisoch vrátane:

 • Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)
 • Zákona o ochrane osobných údajov
 • Príslušných smerníc, nariadení a usmernení vydaných na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky.
2. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Identifikácia správcu údajov: Naša organizácia je správcom osobných údajov a je zodpovedná za riadenie a spracovanie týchto údajov. Kontaktné informácie správcu údajov:
 • Názov spoločnosti: Bc. Adam Havrlent
 • Adresa: Kríková 5, 821 07, Bratislava
 • IČO: 54466563
 • Email: info@majsteradam.sk
 • Telefónne číslo: 0917 314 329

2.2 Identifikácia povolania zodpovednej osoby: Naša organizácia má menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO), ktorá je zodpovedná za dohľad nad spracovaním osobných údajov. Kontaktné informácie zodpovednej osoby:

 • Meno: Bc. Adam Havrlent
 • Email: info@majsteradam.sk
 • Telefónne číslo: 0917 314 329
3. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1 Legálnosť, spravodlivosť a transparentnosť
 • Osobné údaje budú spracovávané zákonným spôsobom s dodržaním práv a slobôd subjektov údajov.
 • Subjekty údajov budú informované o účeloch spracovania a ich právach týkajúcich sa ich osobných údajov.

3.2 Obmedzenie účelu

 • Osobné údaje budú zhromažďované len pre konkrétne a oprávnené účely a nebudú spracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi.

3.3 Minimálne množstvo údajov

 • Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov bude obmedzené na minimálnu mieru potrebnú na dosiahnutie stanovených účelov.

3.4 Presnosť údajov

 • Osobné údaje budú spracovávané presne a aktuálne. Nevyhnutné kroky budú podniknuté na zabezpečenie, aby sa nepresné alebo neaktuálne údaje opravili alebo vymazali.

3.5 Obmedzenie uchovávania údajov

 • Osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanovených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú údaje bezpečne vymazané alebo anonymizované.
4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1 Technické a organizačné opatrenia
 • Naša organizácia prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a minimalizáciu rizík s nimi spojených.
 • Opatrenia budú pravidelne monitorované a aktualizované na základe nových hrozieb a technologického vývoja.

4.2 Pravidlá pre zamestnancov

 • Naši zamestnanci budú riadne informovaní o povinnostiach a zodpovednostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 • Všetci zamestnanci budú podpísať dohodu o zachovaní dôvernosti a dodržiavaní pravidiel ochrany osobných údajov.

4.3 Hodnotenie vplyvu na ochranu údajov

 • Pri plánovaní nových projektov alebo zmenách v súvislosti so spracovaním osobných údajov budeme vykonávať hodnotenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA).
5. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
5.1 Informovanie o právach
 • Subjekty údajov budú informované o svojich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov, ako sú právo na prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo na prenositeľnosť údajov.

5.2 Proces vykonávania práv subjektov údajov

 • Naša organizácia zabezpečí, že subjekty údajov môžu uplatniť svoje práva jednoduchým a účinným spôsobom.
 • Žiadosti o vykonanie práv budú spracované v súlade s platnými predpismi a v primeranej lehote.
6. HROMADENIE A ZÁZNAMY O SPRACOVANÍ
6.1 Záznam spracovania činností
 • Bude vedený záznam o všetkých činnostiach spojených so spracovaním osobných údajov.
 • Záznam bude obsahovať informácie o účele spracovania, kategóriách údajov, príjemcoch údajov a dobe uchovávania údajov.

6.2 Zabezpečenie integrity a dôveryhodnosti záznamov

 • Zabezpečíme, aby boli záznamy o spracovaní údajov presné, aktuálne a nezvratné.
7. NÁVRH NA PORUŠENIE OCHRANY ÚDAJOV
7.1 Detekcia a nahlásenie porušenia
 • V prípade porušenia ochrany osobných údajov budeme podniknúť okamžité kroky na identifikáciu, vyšetrenie a nahlásenie porušenia príslušným orgánom.
 • Príslušné subjekty údajov budú informované o porušení, ak je to nevyhnutné.

7.2 Opatrenia na minimalizáciu škôd

 • Ak sa zistí porušenie ochrany osobných údajov, podniknú sa všetky primerané kroky na minimalizáciu škôd a obnovenie bezpečnosti údajov.

Toto je iba vzorová dokumentácia a jej obsah je potrebné prispôsobiť konkrétnym potrebám a požiadavkám vašej organizácie. Odporúča sa konzultovať so skúseným právnym poradcom, aby ste zabezpečili dodržiavanie všetkých relevantných predpisov.